پرداخت به حساب بانکی

با سلام

جهت پرداخت وجه به حساب بانکی مبلغ فوق را به حساب

بانک ملی به نام “حسن خورشیدی” واریز نمایید

شماره کارت : 6037997532137784

شماره حساب : 0225057060009

شماره شبا : IR740170000000225057060009

سپس عکس از فیش واریزی را تیکت کنید

موفق باشید